Ty też możesz dostać 500+ !!!

Ty też możesz dostać 500+ !!!

Jeżeli :

  •                Płacisz niższe rachunki za prąd odkąd korzystasz z energii słonecznej
  •                Jesteś zadowolony ze swojej instalacji fotowoltaicznej
  •                Chcesz pomóc rodzinie, znajomym lub innym osobom

 

 

POLEĆ NAS, A ZA KAŻDĄ ZAMONTOWANĄ INSTALACJĘ Z TWOJEGO POLECENIA

DOSTANIESZ 500 zł

 

 

KONKURS

                  Uczestnik, który poleci największą ilość osób, które zdecydują się na usługi naszej firmy wygra

WEEKEND W SPA !!!

 

Ranking poleceń

Regulamin Programu Lojalnościowego „Produkuj prąd”

Edycja I

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przystępowania do Programu Lojalnościowego Produkuj prąd (dalej Programu) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w ramach którego Klientom w zamian za zakup instalacji w Firmie Fotowoltaika Ryszard Zych oraz polecenie firmy dalej ( polecenie firmy dalej rozumiemy jako polecenie firmy po przez przekazanie karty poleceń osobie i osoba dokona również zakupu w Fotowoltaika Ryszard Zych) otrzyma korzyści od Fotowoltaika Ryszard Zych opisane niżej.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego Produkuj prąd jest firma FOTOWOLTAIKA Ryszard Zych z siedzibą w  Duninie 44, 59-223 Krotoszyce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6911433474, REGON 391055096, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Program jest zorganizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej zwanym Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Regulamin Programu jest dostępny pod adresem: www.produkuj-prad.pl/program

§2 Czas trwania

1. Czas trwania Programu obejmuje okres od 01.04.2021 r. do 20.08.2021 r.

2. Zakwalifikowanie do członkostwa w Programie, a tym samym otrzymanie nagrody 500zł brutto za każdą poleconą osobę wymaga przekazania wypełnionej karty polecającej monterom instalacji lub naszemu przedstawicielowi oraz podpisanie umowy o zamontowanie instalacji przez osobę polecaną w terminie 1.04.2021-20.08.2021

3. Uczestnik będzie uczestniczył w Programie pod warunkiem bycia naszym klientem oraz polecenia nas osobie zainteresowanej instalacją fotowoltaiczną nagroda jest wypłacana pod warunkiem, że osoba której nas polecono podpisze umowę na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej w terminie 1.04.2021-20.08.2021, umowy podpisane przed lub po terminie nie będą brane pod uwagę.

4. W dniu 20.08.2021 odbędzie się podliczenie kart polecających i podpisanych umów, osoba która skutecznie poleci najwięcej nowych klientów wygra weekend 28-29.08.2021 dla 2 osób w hotelu BLUE MOUNTAIN RESORT ul. 1-go Maja 51, 58-580 Szklarska Poręba.

 

§3 Warunki uczestnictwa

1.Uczestnik oświadcza, że:

a) jest osobą pełnoletnią. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

b) Jest klientem firmy Fotowoltaika Ryszard Zych

c) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Programu;

d) wyraża zgodę i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;

e) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu

f) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

2. Przystąpienie do Programu następuje poprzez przekazania wypełnionej karty polecającej monterom instalacji lub naszemu przedstawicielowi oraz podpisanie umowy o zamontowanie instalacji przez osobę polecaną.

3. Uczestnik zostanie poinformowany o wygraniu weekendu w SPA przez pracownika Firmy Fotowoltaika Ryszard Zych za pomocą SMS lub telefonu.

4. W celu przystąpienia do Programu konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w §4 ust 1.Regulaminu.

5. Tylko jeden Uczestnik Programu może uzyskać prawo do nagrody głównej. Nagrodą główną jest weekend spa wydany i zorganizowany przez organizatora. Wycieczka będzie nagrodą dla klienta który skutecznie poleci nas największej liczbie osób.

6. Organizator pokrywa koszt zakupu bonu we wskazanym przez siebie biurze podróży. Pozostałe koszty pokrywa Uczestnik. Odpowiedzialność i reklamacje związane z przebiegiem wycieczki Uczestnik będzie zgłaszał bezpośrednio do podmiotu, w którym wycieczka została zakupiona.

7. Nagroda 500 zł brutto za skuteczne polecenie zostanie przekazana, po wykonaniu montażu na prywatne konto klienta lub w formie gotówki do 2 tygodni od zamontowania systemu fotowoltaicznego poleconej osobie.

8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku kiedy uczestnik nie przestrzega Regulaminu. Wykluczenie z Programu następuje poprzez usunięcie danych osobowych Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu.

§4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest firma FOTOWOLTAIKA Ryszard Zych z siedzibą w  Duninie 44, 59-223 Krotoszyce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6911433474, REGON 391055096 mail: biuro@produkuj-prad.pl

2. W ramach Konkursu przetwarzane będą̨ następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko

- data urodzenia

- adres zamieszkania(ulica, numer domu/lokalu)

- miejscowość i kod pocztowy

- telefon

- adres e-mail

3. Uczestnicy powinni informować Administratora danych osobowych w okresie prowadzenia Programu o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie Produkuj prad

5. Dane osobowe będą̨ przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE L119/1 z dnia 4maja 2016 roku ( dalej: „RODO”), oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fotowoltaika Ryszard Zych wyłącznie w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Produkuj-prad na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Uczestnikom przysługuje prawo:

a) żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c)przenoszenia danych,

d)wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących jest niezgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia lub RODO oraz prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

9. W przypadku gdy Uczestnik wyraził odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tejże zgody przez Uczestnika.

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Programu Fotowoltaika Ryszard Zych a konsekwencją takiego przetwarzania będą profity przedstawione w Regulaminie.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. W stosunkach wewnętrznych Interpretacji Regulaminu w sytuacjach spornych dokonuje Organizator.

2. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem Programu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni roboczych od daty ujawnienia się sporu.

3. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestników w formie e-mail na adres Kalinaa.zych@gmail.com lub w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Programu oraz w terminie 14 dni od jego daty zakończenia.

4. O zachowaniu terminu opisanego w pkt. 3 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą uwzględniane.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Uczestnika jak również opis i powód reklamacji, w przypadku formy pisemnej powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

6. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie zwrotnej wiadomości e-mail bądź listem poleconym.

7. Reklamacje rozpatruje Organizator.

8. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

§6 Postanowienia końcowe

1. Organizator uprawniony jest do zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Programu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny lub w formie e-mailowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad nagradzania w ramach Akcji promocyjnej bez podania przyczyn. Dokonując zmian jak w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Organizator dochowa szczególnej staranności celem zapewnienia wprowadzenia w miejsce uprzednich - wskazanych w regulaminie nagród –nagród co najmniej równoważnych.

3. Wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z uczestnictwem w Programie Uczestnicy mogą zgłaszać pod nr tel. 502 690 994 lub adresem e-mail kalinaa.zych@gmail.com

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, co nie będzie mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani i będą mogli się z nią zapoznać za pośrednictwem strony internetowej www.produkuj-prad.pl Po wprowadzeniu nowego Regulaminu, każdy Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą wszystkich korzyści przysługujących z Uczestnikowi Programu.

5. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

6. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

Dunino 24.03.2021 

 

1
Spotkanie z doradcą
2
Oferta finasowania
3
Umowa
4
Projekt
5
Instalacja
6
Satysfakcja z użytkowania
Spotkanie z doradcą

Spotkanie z doradcą

Zanim zrealizujemy inwestycję, nasi eksperci przeprowadzą wizję lokalną, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

 

Oferta finasowania

Oferta finasowania

 

BNP Paribas

Umowa

Umowa

W biznesie liczy się pewność i bezpieczeństwo. Zagwarantuje Ci je podpisywana na początku współpracy umowa.

 

Projekt

Projekt

Przed montażem dostaniesz od nas projekt instalacji - zobaczysz jak będzie wyglądała całość inwestycji.

 

Instalacja

Instalacja

Nasi certyfikowani instalatorzy zamontują Twoją instalację fotowoltaiczną nawet w jeden dzień. Na montaż umówimy się z wyprzedzeniem w dogodnym dla Ciebie terminie. Rozliczenie następuje pod odbiorze instalacji.

 

Satysfakcja z użytkowania

Satysfakcja z użytkowania

Największą satysfakcją będą minimalne rachunki z Zakładu Energetycznego